Uitgelicht: uitslag ouder enquête en het proces van andere schooltijden

 Beste ouders,

Maandag 2 juli is de werkgroep ‘Andere Schooltijden’ voor de tweede keer bij elkaar geweest. In deze vergadering zijn de uitkomsten van zowel de enquêtes van alle ouders als beide teams besproken en geëvalueerd.

De uitslag van de enquête van de ouders laat zien, dat er een duidelijke voorkeur is voor de invoering van het 5-gelijke-dagen-model. In de uitslag van beide teams zitten verschillen, wel staan beide teams open voor het invoeren van andere schooltijden.

Dit heeft de werkgroep doen besluiten om de invoering van het 5-gelijke-dagen-model nader te onderzoeken en te kijken of de invoering haalbaar is. Hier gaan we na de zomervakantie mee aan de slag.

Als we ‘Andere schooltijden’ gaan invoeren, zal dit bij de start van het schooljaar 2019-2020 plaats vinden. Uit de enquête is daarnaast naar voren gekomen dat zowel ouders als teamleden zich zorgen maken over hoe de TSO door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) nu is geregeld. Dit aandachtspunt hebben beide directeuren en MR-en kenbaar gemaakt bij hun besturen. SKF heeft toegezegd hier actie op te ondernemen. We verwachten dan ook dat dit knelpunt snel is verholpen.

Zodra er weer nieuws is, brengen we u hiervan op de hoogte.

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust:
Jeanette Slagter, directeur CBS De Fûgelsang
Janneke Grijpma, directeur OBS Lyts Libben

Vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Andere schooltijden’

Dear parents,

The results of the parents' survey show that there is a clear preference for the introduction of the 5-day-model. There are differences in the results of both teams, but both teams are open to entering different school times.
This has led the working group to examine the introduction of the 5-even-day model and to see whether the introduction is feasible. Here we go to work after the summer holidays.
If we introduce 'Different school times', this will take place at the start of the 2019-2020 school year. The survey also showed that both parents and team members are worried about how the TSO has now been arranged by Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). This point of attention both directors and MRs have made known to their boards. SKF has undertaken to take action here. We therefore expect that this bottleneck will be resolved quickly.
As soon as there is news again, we will inform you about this.
If there are any questions, do not hesitate to ask them:
Jeanette Slagter, director CBS De Fûgelsang
Janneke Grijpma, director OBS Lyts Libben
Sincerely,
Workgroup 'Different school times'

 

Drodzy rodzice,

Wyniki ankiety dla rodziców pokazują, że istnieje wyraźna preferencja dla wprowadzenia modelu 5-dniowego. Istnieją różnice w wynikach obu drużyn, ale obie drużyny są otwarte na wejście w inne czasy szkolne.
Doprowadziło to grupę roboczą do zbadania wprowadzenia modelu 5-dniowego i sprawdzenia, czy wprowadzenie jest wykonalne. Tutaj chodzimy do pracy po wakacjach.
Jeśli wprowadzimy "Różne godziny szkolne", odbędzie się to na początku roku szkolnego 2019-2020. Badanie wykazało również, że zarówno rodzice, jak i członkowie zespołu martwią się, w jaki sposób OSP został zorganizowany przez Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Taki punkt uwagi zarówno dyrektorzy, jak i MR przekazali swoim zarządom. SKF zobowiązała się do podjęcia działań w tym zakresie. Dlatego oczekujemy, że to wąskie gardło zostanie szybko rozwiązane.
Jak tylko pojawią się nowe wiadomości, poinformujemy Cię o tym.
Jeśli są jakieś pytania, nie wahaj się ich zapytać:
Grupa robocza "Różne godziny szkolne"

 

 

Kalender

25 september
schooldag met continurooster
03 oktober
personeelsdag CBO Noardwest Fryslân
04 oktober
schooldag met continurooster
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

ontruimingsoefening

In samenwerking met de brandweer heeft vandaag een ontruimingsoefening  plaats gevonden

Verenigingsnieuws

Oogsttijd op CBS De Flambou

Een schitterend gezicht; alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de Kloostertuin tussen de

Uit de media

Saai nieuws? Welnee!

Veel kinderen vervelen zich in de vakantie, slangen hebben soms hulp nodig met oversteken en in een